Selector :after

Định nghĩa Selector :after

Selector :after thêm nội dung ngay phía sau thành phần.

Cấu trúc

tag:after {
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head>
</head>
<body>
<p>Học TV</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Học TV

CSS viết:

p:after {
    content: " - kiến thức nhỏ cho web hiện đại.";
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học TV - kiến thức nhỏ cho web hiện đại.


Trình duyệt hỗ trợ


Bình luận