Selector :nth-child(n)

Selector :nth-child(n) định nghĩa style cho những thẻ tag có số thứ tự n. Chú ý số đêm được tính từ 1

Cấu trúc:

tag:nth-child(n) {
  property: value; 
}

Ví dụ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<div>
<ul>
<li>Facebook.</li>
<li>Google.</li>
<li>Installgram.</li>
<li>Twiter.</li>
<//ul>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt chưa có CSS

  • Facebook.
  • Google.
  • Installgram.
  • Twiter.

Thêm thuộc tính CSS

li:nth-child(3) {
  color: #ff0275;
}

Hiển thị trình duyệt có CSS

  • Facebook.
  • Google.
  • Installgram.
  • Twiter.

Trình duyệt hỗ trợ

Selector :nth-child(n) được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận