Selector :focus

Selector :focus

Selector :focus thành phần sẽ focus khi được chọn.

Cấu trúc

tag:focus {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<form action="#" name="focusForm">
<p><input type="text" /></p>
</form>
</body>
</html>

CSS viết:

input:focus {
    background: #ff0275;
}

Trình duyệt hỗ trợ

Selector :focus 1

":focus" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:

Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6, IE7. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho trình duyệt IE8.

Bình luận