Thẻ <wbr> trong HTML5

Thẻ <wbr> trong HTML5

Tag <wbr> xác định text quá dài sẽ tự động xuống hàng (không tràn layout).

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
Không hỗ trợĐây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<wbr></wbr>

Ví dụ

<p>Đoạn text có thể làm vỡ <wbr>layoutttttttttttttttttttttttt</wbr></p>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <wbr>:

Trình duyệt dành cho PC:

Thẻ <wbr> trong HTML5-47

Tag <wbr> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <wbr>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

Thẻ <wbr> trong HTML5-2

Trình duyệt

Thẻ <wbr> trong HTML5-3

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

Thẻ <wbr> trong HTML5-4

Trình duyệt

Thẻ <wbr> trong HTML5-5

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<wbr thuoctinh="giatri"></wbr>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận