Thẻ <tr> trong HTML

Thẻ <tr> trong HTML

  • Tag <tr> được dùng để tạo một hàng trong bảng HTML.
  • Tag <tr> được sử dụng bên trong <table>, và thường kèm với <th>, tất cả được chứa bên trong <td>, trong đó:

    • <th> xác định phần tử tiêu đề của <table>
    • <td> xác định phần tử nội dung của <table>
  • Tag <tr> có thể chứa một hoặc nhiều <th><td>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
-Tất cả thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<tr></tr>

Ví dụ

<table>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

AB
15
910

Trình duyệt hỗ trợ

39image-73

<td> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<td thuoctinh="giatri"></td>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
alignleft
right
center
justify
cha
align="left"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế.
charKý tựchar="a"Không hỗ trợ trong HTML5.
charoffSốcharoff="5"Không hỗ trợ trong HTML5.
valigntop
middle
bottom
baseline
valign="top"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính vertical-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận