Thẻ <style> trong HTML

Thẻ <style> trong HTML

  • Tag <style> được dùng để định dạng một văn bản HTML.
  • Bên trong thành phần <style>, tùy bạn định dạng như thế nào, mà văn bản HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt trên trình duyệt như thế ấy.
  • Tham số bắt buộc bên trong thành phần <style> chỉ cần "text/css".

Ta có thể sử dụng liên kết <link /> để định dạng bên ngoài văn bản HTML.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
-● Thuộc tính scoped là thuộc tính mới trong HTML5.

Cấu trúc

Thành phần <style> được đặt bên trong thành phần <head>.

<head>
<style type="text/css">
</style>
</head>

Ví dụ

<html>
<head>
<style type="text/css">
p { color: red; }
</style>
</head>
<body>
<p>Đây là đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

39image-19


Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
typetext/csstype="text/css"Xác định Kiểu định dạng của

Bình luận