Thẻ <title> trong HTML

Thẻ <title> trong HTML

  • Tag <title> xác định tiêu đề cho văn bản HTML.
  • Tag <title> bắt buộc trong văn bản HTML và XHTML.
  • Khi dùng, <title> sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của trình duyệt, cung cấp tiêu đề cho trang khi nó được đưa vào danh sách ưa thích, hiển thị tiêu đề của trang trong kết quả tìm kiếm.
  • Tag <title> được viết bên trong tag <head>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<title></title>

Ví dụ

<html>
<head>
<title>Đây là tiêu đề của văn bản HTML.</title>
</head>

<body>
Nội dung văn bản HTML.
</body>

</html>

Trình duyệt hỗ trợ

39image-41

<title> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<title thuoctinh="giatri"></title>

Thuộc tính Tổng quát

Tất cả thuộc tính tổng quát được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận