Thẻ <strong> trong HTML

Thẻ <strong> trong HTML

Thẻ HTML <strong> được sử dụng để nhấn mạnh phần văn bản quan trọng

<!Doctype html>
<html>
<head>
<title>Vi du the strong trong HTML</title>
</head>
<body>
<p>Vi du mot <strong>strong, strong super text</strong> tren dong nay.</p>
</body>
</html>

Nó sẽ cho kết quả sau:

Vi du mot strong, strong super text tren dong nay.

Các thuộc tính Global

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính sự kiện

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML

Bình luận