Tag <summary> trong HTML5

Tag <summary> trong HTML5

  • Tag <summary> xác định một tiêu đề cho tag <details>, được sử dụng để mô tả chi tiết về tài liệu, hoặc các bộ phận của tài liệu.
  • Tag <summary> thường được dùng kèm với tag <details>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<details>
<summary>Tiêu đề<summary>
</details>

Ví dụ

<details>
<summary>Học HTML<summary>
<p>Học từ cơ bản đến nâng cao.</p>
<p>Tham khảo những phần liên quan.</p>
</details

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <summary>:

Trình duyệt dành cho PC:

931065

Tag <summary> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <summary>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

Tag <summary> trong HTML5 -1

Trình duyệt

Tag <summary> trong HTML5 -2

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

Tag <summary> trong HTML5 -3

Trình duyệt

Tag <summary> trong HTML5 -4

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<summary thuoctinh="giatri"></summary>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận