Tag HTML

Tag HTML còn được biết đến với tên phần tử HTML hay Thẻ HTML. HTML là ngôn ngữ đánh dấu do đó có thể hiểu một tag HTML chính là một đoạn văn bản được đánh dấu để thể hiện theo một cách nào đó.

Dưới đây là các thẻ (tag) HTML đã được giới thiệu trong các phiên bản cũ của HTML, nhưng tất cả các thẻ này đều được kết nối như là một phần của HTML-5.

MỤC LỤC

Các thẻ (Tag) trong HTML