Thẻ <td> trong HTML

Thẻ <td> trong HTML

  • Tag <td> được dùng để tạo một phần tử nội dung trong bảng HTML.
  • Tag <td> được sử dụng bên trong <tr>, và thường kèm với <th>, tất cả được chứa bên trong <table>, trong đó:

    • <tr> xác định hàng của <table>
    • <th> xác định phần tử tiêu đề của <table>
  • Ta có thể sử dụng các thuộc tính colspan và rowspan để gộp nhiều <td> theo chiều dọc hoặc chiều ngang, xem thêm ví dụ

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
-Đa số thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<td></td>

Ví dụ

<table>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

AB
15
910

Trình duyệt hỗ trợ

39image-73

<td> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<td thuoctinh="giatri"></td>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính như HTML4.01
colspanSốcolspan="2"Xác định số cột được gộp trong một phần tử <table>
headersTên cho phần tử đầuheaders="mail"Xác định phần đầu của <table> liên quan tới của phần tử <table>.
rowspanSốrowspan="2"Xác định số hàng được gộp trong một phần tử <table>
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
abbrTextabbr="Đoạn viết tắt"Không hỗ trợ trong HTML5.
alignleft
right
center
justify
cha
align="left"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
axisTên danh mụcaxis="catName"Không hỗ trợ trong HTML5.
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế.
charKý tựchar="a"Không hỗ trợ trong HTML5.
charoffSốcharoff="5"Không hỗ trợ trong HTML5.
heightpixels
%
height="50px"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính height của css để thay thế.
nowrapnowrapnowrap="nowrap"Không hỗ trợ trong HTML5.
scopecol
colgroup
row
rowgroup
scope="col"Không hỗ trợ trong HTML5.
valigntop
middle
bottom
baseline
valign="top"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính vertical-align của css để thay thế.
widthpixels
%
width="100px"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính width của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận