Thẻ <time> trong HTML5

Thẻ <time> trong HTML5

Tag <time> xác định thời gian, ngày tháng, hoặc năm sinh.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
Không hỗ trợĐây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<time></time>

Ví dụ

<p>Thời gian làm việc từ <time>08:00</time> sáng các ngày trong tuần.</p>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <time>:

Trình duyệt dành cho PC:

39image-50

Tag <time> chưa được hỗ trợ bởi trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <time>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

Chưa có hệ điều hành smartphone nào hỗ trợ thẻ này.

Trình duyệt

Chưa có hệ trình duyệt smartphone nào hỗ trợ thẻ này.

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

Chưa có hệ điều hành tablets nào hỗ trợ thẻ này.

Trình duyệt

Chưa có hệ trình duyệt tablets nào hỗ trợ thẻ này.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<time thuoctinh="giatri"></time>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
datetimeNgày tháng
Thời gian
datetime="06-05-2222"Xác định ngày tháng hoặc thời gian cho thành phần time.
pubdatepubdatepubdate="pubdate"Xác định ngày tháng hoặc thời gian là ngày công bố hay nguồn gốc của sự kiện.

Thuộc tính Tổng quát và thuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận