Thẻ <var> trong HTML

Thẻ HTML <var> được sử dụng để định dạng văn bản trong tài liệu. Nó có thể bao gồm một biến trong biểu thức toán học.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the var trong HTML</title>
</head>
<body>
<p> Vi du: <var>3x</var> - <var>7z</var> = <var>8y</var> + 2  va  <var>x</var> + <var>3z</var> = <var>4y</var> + 9 </p>
</body>
</html>

Nó sẽ cho kết quả sau:

Vi du: 3x - 7z = 8y + 2 va x + 3z = 4y + 9


Các thuộc tính Global

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính sự kiện

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML

Bình luận