Thẻ <thead> trong HTML

Thẻ <thead> trong HTML

  • Tag <thead> được dùng để nhóm các thành phần đầu trong <table>.
  • Tag <thead> nên được kết hợp với tag <tfoot> và tag <tbody>, trong đó:
    • Tag <tfoot> được dùng để nhóm các thành phần footer trong <table>.
    • Tag <tbody> dùng để nhóm các thành phần nội dung trong <table>.

Chú ý: Tag <tfoot> phải được xuất hiện trước tag <tbody> trong <table> để cho trình duyệt có thể thông dịch footer trước khi nhận được tất cả các dòng dữ liệu. Những thành phần này không tạo nên phần định dạng trong table, muốn định dạng table ta phải kết hợp với css.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
-● Tất cả thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<thead> được viết bên trong <table>

<table>
<thead></thead>
</table>

Ví dụ

<table>
<thead>
<tr>
<th>thead01</th>
<th>thead02</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>tfoot01</td>
<td>tfoot02</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>tbody01</td>
<td>tbody02</td>
</tr>
<tr>
<td>tbody03</td>
<td>tbody04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

thead01thead02
tfoot01tfoot02
tbody01tbody02
tbody03tbody04

Trình duyệt hỗ trợ

<thead> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<thead thuoctinh="giatri"></thead>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
alignleft
right
center
justify
char
align="left"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
charKý tựchar="a"Không hỗ trợ trong HTML5.
charoffSốcharoff="5"Không hỗ trợ trong HTML5.
valigntop
middle
bottom
baseline
valign="top"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính vertical-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận