Thẻ <table> trong HTML

Thẻ <table> trong HTML

  • Tag <table> được dùng để tạo một bảng HTML
  • Tag <table> đơn giản có chứa một hoặc nhiều <tr>, <th><td>, trong đó:

    • <tr> xác định hàng của table.
    • <th> xác định phần tử tiêu đề của table.
    • <td> xác định phần tử nội dung của table
  • Một table phức tạp có thể bao gồm nhiều thành phần khác, gồm: <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfoot>, và <tbody>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
-Đa số thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<table></table>

Ví dụ phần tử tiêu đề <th> theo chiều ngang

<table>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

AB
15
910

Ví dụ phần tử tiêu đề <th> theo chiều dọc

<table>
<tr>
<th>A</th>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>


<tr>
<th>B</th>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

Kết quả:

A13
B24

Trình duyệt hỗ trợ

39image-72

<table>được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<table thuoctinh="giatri"></table>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính như HTML4.01
summaryTextsummary="Tóm tắt"Xác định bảng tóm tắt nội dung của <table>
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
alignleft
center
right
align="left">Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000">Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế.
borderpixelsborder="1">Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính border của css để thay thế.
cellpaddingpixelscellpadding="2px">Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính padding của css để thay thế.
cellspacingpixelscellspacing="2px">Không hỗ trợ trong HTML5.
framevoid
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
frame="above">Không hỗ trợ trong HTML5.
rulesnone
groups
rows
cols
all
rules="group">Không hỗ trợ trong HTML5.
widthpixels
%
width="100px">Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính width của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận