Thẻ <ul> trong HTML

Thẻ <ul> trong HTML

  • Tag <ul> sử dụng để tạo danh sách không có thứ tự.
  • Tag <ul> được sử dụng kèm với tag <li>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
Thuộc tính compact và type không khuyến khích sử dụng.Thuộc tính compact và type không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

Tag <ul> được dùng kèm với tag <li>:

<ul>
<li></li>
</ul>

Ví dụ

<ul>
<li>Xhtml</li>
<li>Xhtml</li>
</ul>

Hiển thị trình duyệt

  • Xhtml
  • Xhtml

Trình duyệt hỗ trợ

39image-31

<ul> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<ul thuoctinh="giatri"></ul>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
compactcompactcompact="compact"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.
type>disc
square
circle
type="disc"Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.

Bình luận