Thẻ <textarea> trong HTML

Thẻ <textarea> trong HTML

  • Tag <textarea> dùng để nhập nhiều dòng văn bản.
  • Tag <textarea> có thể chứa được nhiều ký tự và làm cho văn bản có một chiều rộng cố định (thường là font Courier).
  • Kích thước của vùng văn bản có thể được xác định bởi các thuộc tính rows và cols, và cũng có thể điều chỉnh thông qua width và height trong css

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01HTML5
-HTML5 có thêm vài thuộc tính mới.

Cấu trúc

<textarea></textarea>

Ví dụ

<textarea rows="5" cols="20">Bạn đang xem tag html textarea, là text có thể nhập được văn bản, và có thể chứa rất nhiều dòng...</textarea>

Hiển thị trình duyệt:


Trình duyệt hỗ trợ

<textarea> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng:

<textarea thuoctinh="giatri"></textarea>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
colsSốcols="20"Xác định chiều rộng hiển thị của <textarea>.
rowsSốrows="20"Xác định số hàng hiển thị của <textarea>.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
Thuộc tính mới (Mới)
autofocusautofocusautofocus="autofocus"Xác định một trường <textarea> được "focus" khi tải trang.
dirnameTên trườngdirname="fieldName"Xác định tên của một trường nhập có chứa các hướng văn bản của các vùng <textarea>.
formTên formform="formName"Xác định trường <textarea> thuộc về form nào.
maxlengthSốmaxlength="200"Xác định số ký tự lớn nhất cho phép trong <textarea>.
placeholdertextplaceholder="Chỉ chấp nhận số và chữ."Xác định một gợi ý cho người dùng nhâp liệu.
requiredrequiredrequired="required"Xác định giá trị bắt buộc của trường <textarea>.
wraphard softwrap="soft"Xác định vùng văn bản được gói bằng cách nào.
Thuộc tính như HTML4.01
disableddisableddisabled="disabled"Xác định vùng <textarea> không hiển thị.
nametên của textareaname="texName"Xác định tên của <textarea>.
readonlyreadonlyreadonly="readonly"Xác định vùng <textarea> chỉ được đọc.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

Bình luận