Tài liệu SQL tham khảo

Dưới đây là các nguồn chứa tài liệu tham khảo về SQL. Mong bạn tìm hiểu chúng để hiểu sâu hơn các khái niệm đã được trình bày trong loạt bài này.

Sách hữu ích về SQL

Learning SQLLearning SQLSams Teach Yourself SQL in 10 MinutesThe Language of SQL
What is SQL? Database Learning Basics for BusinessSQL All-in-One For DummiesHead First SQL: Your Brain on SQL

Bình luận