Ràng buộc INDEX trong SQL

INDEX (chỉ mục) được sử dụng để tạo và lấy dữ liệu từ Database một các nhanh chóng. INDEX có thể được tạo bởi sử dụng một hay một nhóm các cột trong một bảng. Khi index được tạo, nó được gán một ROWID cho mỗi hàng trước khi nó sắp xếp dữ liệu.

Các chỉ mục hợp lý sẽ làm tăng hiệu suất trong một Databse lớn, nhưng bạn cần cẩn thận trong khi tạo chỉ mục. Việc lựa chọn các trường phụ thuộc vào những gì bạn đang sử dụng trong các truy vấn SQL của bạn.

Ví dụ ràng buộc INDEX trong SQL

Ví dụ sau tạo một bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột:

CREATE TABLE SINHVIEN(
       ID   INT              NOT NULL,
       TEN VARCHAR (20)     NOT NULL,
       TUOI  INT              NOT NULL CHECK (TUOI >= 18),
       KHOAHOC  CHAR (25) ,
       HOCPHI   DECIMAL (18, 2),       
       PRIMARY KEY (ID)
);

Nếu bảng đã được tạo, thì để thêm một ràng buộc CHECK cho cột TUOI, bạn viết lệnh tương tự như:

ALTER TABLE SINHVIEN
   MODIFY TUOI INT NOT NULL CHECK (TUOI >= 18 );

Bạn có thể sử dụng cú pháp sau, mà hỗ trợ việc đặt ràng buộc trong nhiều cột:

ALTER TABLE SINHVIEN
   ADD CONSTRAINT myCheckConstraint CHECK(TUOI >= 18);

Xóa một ràng buộc CHECK trong SQL

Để xóa một ràng buộc CHECK trong SQL, bạn sử dụng cú pháp sau. Cú pháp này không làm việc trong MySQL.

ALTER TABLE SINHVIEN
   DROP CONSTRAINT myCheckConstraint;

Bình luận