Lệnh Truncate Table

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa hoàn toàn dữ liệu từ một bảng đang tồn tại.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa toàn bộ bảng, nhưng nó sẽ xóa toàn bộ cấu trúc bảng từ Database và nếu bạn cần lưu giữ một vài dữ liệu trong cấu trúc bảng như vậy, bạn sẽ phải tạo lại bảng này lần nữa.

Cú pháp cơ bản của lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL như sau:

TRUNCATE TABLE  ten_bang;

Ví dụ

Bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID |  TEN    | TUOI|  KHOAHOC  | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Hoang   |  21 | CNTT      | 4       |
|  2 | Viet    |  19 | DTVT      | 3.0     |
|  3 | Thanh   |  18 | KTDN      |  4      |
|  4 | Nhan    |  19 | CK        |   4.5   |
|  5 | Huong   |  20 | TCNH      |   5     |
+----+---------+-----+-----------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

Sau đây là ví dụ của lệnh TRUNCATE TABLE:

SQL > TRUNCATE TABLE SINHVIEN;

Bây giờ, bảng SINHVIEN đã bị thay đổi và sau đây là kết quả của lệnh SELECT:

SQL> SELECT * FROM SINHVIEN;
Empty set (0.00 sec)

Bình luận