Ràng buộc UNIQUE

Ràng buộc UNIQUE trong SQL ngăn cản việc hai bản ghi có các giá trị đồng nhất trong một cột cụ thể. Ví dụ, trong bảng SINHVIEN, bạn có thể muốn ngăn cản việc hai hoặc nhiều người có cùng tuổi.

Ví dụ Ràng buộc UNIQUE trong SQL

Ví dụ sau tạo bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột. Ở đây, cột TUOI được thiết lập là UNIQUE, để bạn không muốn hai bản ghi có cùng tuổi.

CREATE TABLE SINHVIEN(
       ID   INT              NOT NULL,
       TEN VARCHAR (20)     NOT NULL,
       TUOI  INT              NOT NULL,
       KHOAHOC  CHAR (25) ,
       HOCPHI   DECIMAL (18, 2) DEFAULT 3500000,       
       PRIMARY KEY (ID)
);

Nếu bảng đã được tạo, thì để thêm một ràng buộc DEFAULT cho cột HOCPHI, bạn sẽ viết lệnh như sau:

ALTER TABLE SINHVIEN
   MODIFY HOCPHI  DECIMAL (18, 2) DEFAULT 3500000;

Xóa ràng buộc DEFAULT trong SQL

Để xóa một ràng buộc DEFAULT, bạn sử dụng lệnh SQL sau:

ALTER TABLE SINHVIEN
   ALTER COLUMN HOCPHI DROP DEFAULT;

Bình luận