Lệnh Rename Table

Lệnh RENAME Table được sử dụng để thay tên một bảng. Đôi khi bạn chọn một tên không mang nhiều ý nghĩa cho bảng, do đó cần thiết phải thay đổi lại. Cú pháp để thay tên bảng từ cơ sở dữ liệu như sau:

ALTER TABLE ten_bang   
RENAME TO ten_bang_moi;  

Một cách khác, bạn có thể viết lệnh sau để thay tên cho bảng.

RENAME ten_bang_cu To ten_bang_moi;   

Bạn theo dõi với tên bảng SINHVIEN trước đó, do một số lý do chúng ta muốn thay tên bảng thành SINHVIENBK53 chẳng hạn.

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID |  TEN    | TUOI|  KHOAHOC  | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Hoang   |  20 | CNTT      | 4       |
|  2 | Viet    |  18 | DTVT      | 4.5     |
|  3 | Thanh   |  19 | KTDN      |  5      |
|  4 | Nhan    |  21 | CK        |   3.5   |
|  5 | Huong   |  19 | TCNH      |   4     |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Bạn có thể sử dụng một trong các cú pháp sau để thay tên cho bảng:

ALTER TABLE SINHVIEN  
RENAME TO SINHVIENBK53;    

Hoặc

RENAME SINHVIEN TO SINHVIENBK53;  

Bình luận