Hàm hữu ích trong SQL

SQL có nhiều hàm có sẵn để thực thi tiến trình xử lý trên dữ liệu dạng chuỗi hoặc số. Dưới đây là danh sách tất cả hàm hữu ích mà có sẵn trong SQL.

 • Hàm COUNT trong SQL - Hàm tập hợp COUNT trong SQL được sử dụng để đếm số hàng trong một bảng của cơ sở dữ liệu.
 • Hàm MAX trong SQL - Hàm tập hợp MAX trong SQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị lớn nhất cho một cột cụ thể.
 • Hàm MIN trong SQL - Hàm tập hợp MIN trong SQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị nhỏ nhất cho một cột cụ thể.
 • Hàm AVG trong SQL - Hàm tập hợp AVG trong SQL cho giá trị trung bình cho một cột cụ thể trong bảng.
 • Hàm SUM trong SQL - Hàm tập hợp SUM trong SQL tính tổng một cột dạng giá trị số.
 • Hàm SQRT trong SQL - Hàm này được sử dụng để cho căn bậc hai của một số đã cho.
 • Hàm RAND trong SQL - Hàm này được sử dụng để tạo một số ngẫu nhiên bởi sử dụng lệnh SQL.
 • Hàm CONCAT trong SQL - Hàm này được sử dụng để nối chuỗi bên trong bất kỳ lệnh SQL nào.
 • Hàm xử lý date trong SQL - Danh sách đầy đủ các hàm trong SQL để thao tác với Date trong SQL.
 • Hàm xử lý số trong SQL - Danh sách đầy đủ các hàm trong SQL để thao tác với số trong SQL.
 • Hàm xử lý chuỗi trong SQL - Danh sách đầy đủ các hàm trong SQL để thao tác với chuỗi trong SQL.

Bình luận