Full Join trong SQL

FULL JOIN trong SQL kết hợp kết quả của cả hai loại LEFT và RIGHT JOIN.

Bảng được kết hợp sẽ chứa tất cả bản ghi từ cả hai bảng, và điền vào đó giá trị NULL cho các giá trị không so khớp nhau.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của FULL JOIN trong SQL như sau:

SELECT bang1.cot1, bang2.cot2...
FROM bang1
FULL JOIN bang2
ON bang1.field_chung = bang2.field_chung;

Ví dụ

Giả sử có hai bảng, bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID |  TEN    | TUOI|  KHOAHOC  | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Hoang   |  21 | CNTT      | 4000000       |
|  2 | Viet    |  19 | DTVT      | 3000000     |
|  3 | Thanh   |  18 | KTDN      |  4000000      |
|  4 | Nhan    |  19 | CK        |   4500000   |
|  5 | Huong   |  20 | TCNH      |   5000000     |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

+-----+---------------------+-------------+--------+
|STT  | NGAY                | SINHVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   320 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   250 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |           2 |   280 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |           4 |   290 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta kết hợp hai bảng bởi sử dụng FULL JOIN trong SQL như sau:

SQL> SELECT  ID, TEN, SOTIEN, NGAY
     FROM SINHVIEN
     FULL JOIN MUONSACH
     ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+------+----------+--------+---------------------+
| ID   | TEN     | SOTIEN | NGAY                |
+------+----------+--------+---------------------+
|    1 | Hoang   |   NULL | NULL                |
|    2 | Viet   |   280 | 2009-11-20 00:00:00 |
|    3 | Thanh  |   320 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    3 | Thanh  |   250 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    4 | Nhan |   290 | 2008-05-20 00:00:00 |
|    5 | Huong   |   NULL | NULL                |
|    3 | Thanh  |   320 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    3 | Thanh  |   250 | 2009-10-08 00:00:00 |
|    2 | Viet   |   280 | 2009-11-20 00:00:00 |
|    4 | Nhan |   290 | 2008-05-20 00:00:00 |
+------+----------+--------+---------------------+

Nếu Database của bạn không hỗ trợ FULL JOIN (chẳng hạn như MySQL), thì bạn có thể sử dụng mệnh đề UNION ALL để kết hợp hai JOIN như sau:

SQL> SELECT  ID, TEN, SOTIEN, NGAY
     FROM SINHVIEN
     LEFT JOIN MUONSACH
     ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID
UNION ALL
     SELECT  ID, TEN, SOTIEN, NGAY
     FROM SINHVIEN
     RIGHT JOIN MUONSACH
     ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID

Bình luận