Học SQL Server

[Học SQL cơ bản và nâng cao] SQL (là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các bản ghi được lưu trữ trong Database (Cơ sở dữ liệu), chẳng hạn như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng, …

SQL chỉ là một ngôn ngữ truy vấn, chứ không phải là một Cơ sở dữ liệu. Để thực hiện các truy vấn SQL, bạn cần cài đặt bất cứ Cơ sở dữ liệu nào, như Oracle, MySQL, MongoDB, PostGres SQL, SQL Server, DB2, …

Danh mục bài học Học SQL cơ bản và nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về SQL

 • SQL là gì
 • Các khái niệm RDBMS
 • Database là gì
 • Cú pháp SQL cơ bản
 • Kiểu dữ liệu
 • Toán tử
 • Biểu thức (Expression)

SQL Database

 • Lệnh Create Database
 • Lệnh Drop Database
 • Lệnh Select Database
 • Lệnh Rename Database

SQL Table

 • Lệnh Create Table
 • Lệnh Drop Table
 • Lệnh Delete Table
 • Lệnh Rename Table
 • Lệnh Truncate Table
 • Lệnh ALter Table
 • Sao chép bảng
 • Bảng tạm (Temp Table)

Nhóm lệnh thao tác cơ bản

 • Truy vấn Update
 • Truy vấn Insert
 • Truy vấn Select
 • Mệnh đề Order By
 • Mệnh đề Group By
 • Từ khóa Distinct
 • Sắp xếp kết quả

Mệnh đề trong SQL

 • Mệnh đề Where
 • Mệnh đề AND & OR
 • Mệnh đề WITH
 • Mệnh đề Like
 • Mệnh đề Top

Hoạt động SQL nâng cao

 • Mệnh đề Union
 • Giá trị NULL
 • Cú pháp Alias
 • Chỉ mục (Index)
 • Sử dụng View
 • Mệnh đề Having
 • SQL Transaction
 • Toán tử Wildcard
 • Truy vấn con
 • Sử dụng Sequence
 • Xử lý bản sao
 • SQL Injection

Ràng buộc trong SQL

 • Ràng buộc (Constraint)
 • Ràng buộc NOT NULL
 • Ràng buộc DEFAULT
 • Ràng buộc UNIQUE
 • Ràng buộc PRIMARY KEY
 • Ràng buộc FOREIGN KEY
 • Ràng buộc CHECK
 • Ràng buộc INDEX

SQL Join

 • Sử dụng Join
 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join
 • Full Join
 • Self Join
 • Cartesian Join

Hàm trong SQL

 • Hàm hữu ích
 • Hàm xử lý Date
 • Hàm xử lý chuỗi
 • Hàm xử lý số

Tài liệu SQL tham khảo

 • First Normal Form (1NF)
 • Second Normal Form (2NF)
 • Third Normal Form (3NF)
 • Tuning DB
 • Tài liệu SQL tham khảo