Tạo Database trong MySQL

Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL

Để tạo cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng lệnh CREATE trong MySQL. Dưới đây là cú pháp của lệnh CREATE:

CREATE DATABASE Ten_co_so_du_lieu;

Ví dụ

Ví dụ đơn giản sau sẽ tạo cơ sở dữ liệu là sinhvien:

CREATE DATABASE sinhvien;

Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu có tên là sinhvien trong MySQL Database.

Tạo Database bởi sử dụng PHP Script

PHP sử dụng hàm mysql_query để tạo hoặc xóa một MySQL Database. Hàm này nhận hai tham số và trả về TRUE nếu thành công hoặc FALSE nếu thất bại.

Cú pháp

bool mysql_query( sql, connection );

Chi tiết về tham số:

  • sql: Đây là tham số bắt buộc, là truy vấn SQL để tạo hoặc xóa một MySQL database.
  • connection: Đây là tham số tùy ý. Nếu không được xác định, thì kết nối cuối đã được mở bởi hàm mysql_connect sẽ được sử dụng.

Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu bởi sử dụng PHP script

Để tạo cơ sở dữ liệu có tên là sinhvien, PHP script sẽ là như sau:

<html>
<head>
<title>Tao MySQL Database</title>
</head>
<body>
<?php
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
  die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
echo 'Ket noi thanh cong<br />';
$sql = 'CREATE DATABASE sinhvien';
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
  die('Khong the tao co so du lieu: ' . mysql_error());
}
echo "Co so du lieu sinhvien duoc tao thanh cong\n";
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>

Sao chép code trên trong một trình soạn thảo chẳng hạn, lưu là taodb.php, bạn cần xác định các tham số $dbuser và $dbpass thích hợp (tùy theo cách bạn đã thiết lập với MySQL), sau đó, mở trình duyệt, chạy locallhost/taodb.php sẽ cho kết quả như sau:

Ket noi thanh cong
Co so du lieu sinhvien duoc tao thanh cong

Bình luận