Hàm AVG trong MySQL

Hàm AVG trong MySQL được sử dụng để tìm giá trị trung bình của một trường trong các bản ghi đa dạng.

Để hiểu cách sử dụng hàm AVG, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn tính trung bình của tất cả diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT AVG(diemthi)
    FROM sinhvienk58;


//Ket qua la:    
+--------------+
| AVG(diemthi) |
+--------------+
|   8.857143   |
+--------------+

Bạn có thể lấy giá trị trung bình của các bản ghi đa dạng bởi sử dụng mệnh đề GROUP By. Ví dụ sau lấy giá trị trung bình của tất cả bản ghi liên quan tới một người:

SELECT ten, AVG(diemthi)
    FROM sinhvienk58 GROUP BY ten;

Kết quả là:


Bình luận