Hàm MIN trong MySQL

Hàm MIN trong MySQL được sử dụng để tìm bản ghi với giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp bản ghi.

Để hiểu cách sử dụng hàm MIN, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Hàm MIN trong MySQL

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn lấy giá trị nhỏ nhất của diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT MIN(diemthi)
    FROM sinhvienk58;
//Ket qua la:    
+--------------+
| MIN(diemthi) |
+--------------+
|       8.00   |
+--------------+

Bạn có thể tìm giá trị nhỏ nhất cho ten bởi sử dụng mệnh đề GROUP BY, như sau:

SELECT mssv, ten, MIN(diemthi)
    FROM sinhvienk58 GROUP BY ten;

Kết quả là

Bạn cũng có thể sử dụng hàm MIN cùng với hàm MAX để tìm giá trị nhỏ nhất. Bạn thử ví dụ:

SELECT MIN(diemthi) Nhonhat, MAX(diemthi) Lonnhat
    FROM sinhvienk58;


//Ket qua la:    
+---------+----------+
| Nhonhat | Lonnhat  |
+---------+----------+
|   8.00  |  10.00   |
+---------+----------+

Bình luận