Hàm MAX trong MySQL

Hàm MAX trong MySQL được sử dụng để tìm bản ghi với giá trị lớn nhất trong một tập hợp bản ghi.

Để hiểu cách sử dụng hàm MAX, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn lấy giá trị lớn nhất của diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT MAX(diemthi)
    FROM sinhvienk58;
//Ket qua la:
+--------------+
| MAX(diemthi) |
+--------------+
|     10.00     |
+--------------+

Nếu trong bảng dữ liệu của bạn có nhiều bản ghi có trùng tên chẳng hạn, bạn có thể tìm giá trị lớn nhất cho ten bởi sử dụng mệnh đề GROUP BY, như sau:

SELECT mssv, ten, MAX(diemthi)
    FROM sinhvienk58 GROUP BY ten;

Kết quả là:

Bạn cũng có thể sử dụng hàm MIN cùng với hàm MAX để tìm giá trị nhỏ nhất. Bạn thử ví dụ:

SELECT MIN(diemthi) Nhonhat, MAX(diemthi) Lonnhat
    FROM sinhvienk58;


//Ket qua la:    
+---------+----------+
| Nhonhat | Lonnhat  |
+---------+----------+
|   8.00  |  10.00   |
+---------+----------+

Bình luận