Mệnh đề BETWEEN trong MySQL

Bạn có thể sử dụng mệnh đề BETWEEN để thay thế một tổ hợp các điều kiện "lớn hơn hoặc bằng AND nhỏ hơn hoặc bằng".

Để hiểu cách sử dụng mệnh đề BETWEEN, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

mysql> SELECT * FROM sinhvienk58;
+------+------+------------+--------------------+
| id   | name | work_date  | diemthi |
+------+------+------------+--------------------+
|    1 | John | 2007-01-24 |                250 |
|    2 | Ram  | 2007-05-27 |                220 |
|    3 | Jack | 2007-05-06 |                8.50 |
|    3 | Jack | 2007-04-06 |                100 |
|    4 | Jill | 2007-04-06 |                220 |
|    5 | Zara | 2007-06-06 |                9.50 |
|    5 | Zara | 2007-02-06 |                350 |
+------+------+------------+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ, giả sử dựa vào bảng trên, bạn muốn lấy các bản ghi với điều kiện diemthi lớn hơn hoặc bằng 8.50 và nhỏ hơn hoặc bằng 9.50. Việc này có thể được thực hiện bởi sử dụng các điều kiện >=<= như sau:

SELECT * FROM sinhvienk58 
    WHERE diemthi >= 8.50 AND
    diemthi <= 9.50;

Kết quả là:

Để thu được kết quả tương tự, bạn có thể sử dụng mệnh đề BETWEEN trong MySQL như sau:

SELECT * FROM sinhvienk58 
    WHERE diemthi BETWEEN 8.50 AND 9.50; 
//Lenh nay cho ket qua nhu tren

Bình luận