Hàm RAND trong MySQL

Hàm RAND trong MySQL được sử dụng để tạo các số ngẫu nhiên giữa 0 và 1.

SELECT RAND( ), RAND( ), RAND( );

Kết quả là:

Khi được triệu hồi với một tham số nguyên, hàm RAND() sử dụng giá trị đó để cung cấp cho Random Number Generator (Bộ tạo số ngẫu nhiên). Mỗi khi bạn cung cấp cho Generator này một giá trị số, hàm RAND() tạo một dãy số có tính lặp như sau:

SELECT RAND(1), RAND( ), RAND( );

Bạn có thể sử dụng ORDER BY RAND() để ngẫu nhiên hóa một tập hợp các hàng hoặc giá trị như sau:

Để hiểu cách sử dụng của ORDER BY RAND(), giả sử có bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Bây giờ, sử dụng các lệnh sau sẽ cho kết quả khác nhau:

SELECT * FROM sinhvienk58 ORDER BY RAND();

Kết quả là:

Tiếp tục lệnh trên sẽ cho kết quả là:

Bình luận