Chọn cơ sở dữ liệu trong MySQL

Khi bạn kết nối với MySQL Server, để làm việc với một cơ sở dữ liệu nào đó, bạn cần lựa chọn một cơ sở dữ liệu. Điều này là bởi vì có nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn MySQL Server.

Chọn cơ sở dữ liệu trong MySQL

Chọn một cơ sở dữ liệu cụ thể trong MySQL là rất đơn giản. Bạn có thể sử dụng lệnh use trong SQL để lựa chọn một cơ sở dữ liệu. Cú pháp của lệnh use là:

USE ten_co_so_du_lieu;

Ví dụ sau lựa chọn một cơ sở dữ liệu có tên sinhvien:

USE sinhvien;

Bây giờ, bạn đã lựa chọn cơ sở dữ liệu sinhvien và tất cả hoạt động sau đó sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu này.

GHI CHÚ: Tất cả tên cơ sở dữ liệu, tên bảng, tên các trường của bảng là phân biệt kiểu chữ. Vì thế, bạn phải sử dụng tên chính xác trong khi cung cấp cho bất kỳ lệnh SQL nào.

Chọn MySQL Database bởi sử dụng PHP Script

PHP cung cấp hàm mysql_select_db để chọn một cơ sở dữ liệu. Hàm này trả về TRUE nếu thành công hoặc FALSE nếu thất bại.

Cú pháp

bool mysql_select_db( ten_co_so_du_lieu, connection );

Chi tiết về tham số:

  • ten_co_so_du_lieu: Đây là tham số bắt buộc, là tên cơ sở dữ liệu.
  • connection: Đây là tham số tùy ý. Nếu không được xác định, thì kết nối cuối đã được mở bởi hàm mysql_connect sẽ được sử dụng.

Ví dụ

Để chọn một cơ sở dữ liệu có tên là sinhvien, PHP script sẽ là như sau:

<html>
<head>
<title>Chon co so du lieu</title>
</head>
<body>
<?php
$dbhost = 'localhost:3036';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
  die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
echo 'Ket noi thanh cong';
mysql_select_db( 'sinhvien' );
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>

Bình luận