Học MySQL

[Học MySQL cơ bản và nâng cao]MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất. MySQL là một trong những RDBMS tốt nhất đang được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm trên Web.

Loạt bài hướng dẫn này cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về MySQL, cung cấp nhiều ví dụ minh họa giúp bạn hiểu sâu hơn về các khái niệm, lệnh, hay mệnh đề trong MySQL được trình bày trong loạt bài này.

Danh mục các bài học MySQL cơ bản và nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học MySQL cơ bản và nâng cao

 • Mở đầu
 • MySQL là gì
 • Cài đặt MySQL
 • Quản lý MySQL
 • Cú pháp kết hợp MySQL và PHP
 • Kết nối MySQL
 • Tạo Database trong MySQL
 • Xóa cơ sở dữ liệu trong MySQL
 • Chọn cơ sở dữ liệu trong MySQL
 • Kiểu dữ liệu trong MySQL
 • Tạo bảng trong MySQL
 • Xóa bảng trong MySQL
 • Truy vấn INSERT trong MySQL
 • Truy vấn SELECT trong MySQL
 • Mệnh đề WHERE trong MySQL
 • Truy vấn UPDATE trong MySQL
 • Truy vấn DELETE trong MySQL
 • Mệnh đề LIKE trong MySQL
 • Mệnh đề ORDER BY trong MySQL
 • Sử dụng JOIN trong MySQL
 • Xử lý giá trị NULL trong MySQL
 • Regexp trong MySQL
 • Transaction trong MySQL
 • Lệnh ALTER trong MySQL
 • Chỉ mục (INDEX) trong MySQL
 • Bảng tạm trong MySQL
 • Mô phỏng bảng
 • Lấy và sử dụng MySQL Metadata
 • Sử dụng Sequence trong MySQL
 • Xử lý bản sao trong MySQL
 • Injection trong MySQL và SQL
 • Export và Phương thức Backup trong MySQL
 • Import và phương thức Recovery trong MySQL
 • Mệnh đề GROUP BY trong MySQL
 • Mệnh đề IN trong MySQL
 • Mệnh đề BETWEEN trong MySQL
 • Từ khóa UNION trong MySQL
 • Hàm hữu ích trong MySQL

Tài liệu MySQL tham khảo

 • Tài liệu MySQL tham khảo

Tổng hợp hàm hữu ích trong MySQL

 • Hàm COUNT trong MySQL
 • Hàm MAX trong MySQL
 • Hàm MIN trong MySQL
 • Hàm AVG trong MySQL
 • Hàm SUM trong MySQL
 • Hàm SQRT trong MySQL
 • Hàm RAND trong MySQL
 • Hàm nối chuỗi CONCAT trong MySQL
 • Hàm xử lý Date và Time trong MySQL
 • Hàm xử lý số trong MySQL
 • Hàm xử lý chuỗi trong MySQL

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com