Mệnh đề IN trong MySQL

Bạn có thể sử dụng mệnh đề IN để thay thế cho nhiều điều kiện OR trong MySQL.

Để hiểu hơn cách sử dụng của mệnh đề IN, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Bây giờ, giả sử dựa vào bảng trên, bạn muốn hiển thị các bản ghi có diemthi mà bằng với 8.50 và 9.00 và 9.50. Bạn có thể sử dụng các điều kiện OR như sau:

SELECT * FROM sinhvienk58 
    WHERE diemthi= 8.50 OR  
    diemthi= 9.00 OR  diemthi= 9.50; 

Kết quả là:

Tuy nhiên, nếu bạn muốn HOẶC nhiều điều kiện, thì cú pháp trên có vẻ rất dài dòng. Việc này cũng có thể được thực hiện gọn nhẹ hơn bởi sử dụng mệnh đề IN trong MySQL, như sau:

SELECT * FROM sinhvienk58 
    WHERE diemthi IN ( 8.50, 9.00, 9.50 );
//Lenh nay cho ket qua nhu tren

Bình luận