Hàm COUNT trong MySQL

Hàm COUNT trong MySQL là hàm đơn giản nhất và rất có ích trong việc đếm số bản ghi, được mong chờ để trả về từ một lệnh SELECT.

Để hiểu cách sử dụng của mệnh đề GROUP BY, bạn theo dõi bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:


Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn đếm tổng số hàng trong bảng này, bạn làm điều này như sau:

mysql> SELECT COUNT(*) FROM sinhvienk58;


//Ket qua la:
+---------------------------+
| COUNT(*)                  |
+---------------------------+
| 6                         |
+---------------------------+

Tương tự, nếu bạn muốn đếm tổng số bản ghi có diemthi bằng 8, bạn thực hiện:

SELECT COUNT(*) FROM sinhvienk58
    WHERE diemthi=8;
//Ket qua la:    
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        2 |
+----------+


Bình luận