Hàm SQRT trong MySQL

Hàm SQRT trong MySQL được sử dụng để tìm căn bậc hai của bất kỳ số nào. Bạn có thể sử dụng lệnh SELECT để tìm căn bậc hai của bất kỳ số nào như sau:

SELECT SQRT(25);

//Ket qua la:
+----------+
| SQRT(25) |
+----------+
| 5.000000 |
+----------+

Bạn đang nhìn thấy giá trị float ở đây, vì nội tại MySQL sẽ thao tác căn bậc hai trong kiểu dữ liệu float.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SQRT để tìm căn bậc hai của các bản ghi đa dạng. Để hiểu chi tiết hơn về hàm SQRT, giả sử có một bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Bây giờ, dựa vào bảng trên, bạn muốn tính căn bậc hai của tất cả diemthi, bạn sử dụng lệnh sau:

SELECT ten, SQRT(diemthi)
    FROM sinhvienk58;

Kết quả là:


Bình luận