Tài liệu tham khảo về jQuery

Dưới đây là các nguồn tài liệu hữu ích về jQuery, bạn nên sử dụng chúng để hiểu sâu hơn những chủ đề chúng tôi đã đề cập trong loạt bài này.

 • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
 • jQuery Official Site - Nguồn chính của bạn về các phiên bản jQuery mới nhất, các plug-in, các hướng dẫn, tin tức và blog, …
 • jQuery Documentation - Link này sẽ đưa bạn tới trang jQuery Documentation bao gồm văn kiện đầy đủ về jQuery.
 • jQuery User Interface - Tạo các UI (User Interface) cho trang web của bạn bởi sử dụng jQuery UI.
 • jQuery Plug-ins - Kho lưu jQuery Plug-ins
 • jQuery @ wiki - Trang jQuery tại Wikipedia.
 • ECMAScript - Trang web chính thức về ECMAScript.

Các JavaScript Framework khác

 • Prototype - Trang này chứa văn kiện API, đầy đủ với các ví dụ và tham chiếu chéo. Bạn sẽ cũng tìm thấy các hướng dẫn đa dạng và làm quen với các thành viên Prototype Core.
 • script.aculo.us - Một tập hợp đầy đủ văn kiện API tham khảo, Installation Scripts
 • DoJo - Một tập hợp đầy đủ văn kiện API tham khảo, Installation Scripts
 • Ext JS - Một tập hợp đầy đủ văn kiện API tham khảo, Installation Scripts
 • Rico - Một tập hợp đầy đủ văn kiện API tham khảo, Installation Scripts
 • Qooxdoo - qooxdoo là một AJAX Application Framework toàn diện và mới mẻ.

Bình luận