ajaxComplete(callback) trong jQuery

Định nghĩa ajaxComplete(callback) trong jQuery

Phương thức ajaxComplete(callback) trong jQuery đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào một AJAX Request hoàn thành. Đây là một Ajax Event.

Cú pháp ajaxComplete(callback) trong jQuery

Sau đây là cú pháp cho ajaxComplete(callback) trong jQuery:

$(document).ajaxComplete( )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức ajaxComplete(callback) trong jQuery:

  • callback − Hàm để được thực thi. XMLHttpRequest và các thiết lập để được sử dụng cho request đó được truyền như là các tham số cho hàm này.

Ví dụ ajaxComplete(callback) trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung HTML sau trong result.html file:

<h1>THIS IS RESULT...</h1>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức ajaxComplete(callback) trong jQuery:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            $("#driver").click(function(event){
               $('#stage1').load('../result.html');
            });

            $(document).ajaxComplete(function(event, request, settings){
               $("#stage2").html("<h1>Request Complete.</h1>");
            });
         });
      </script>
   </head>
   <body>

      <p>Click on the button to load result.html file:</p>

      <div id="stage1" style="background-color:blue;">
         STAGE - 1
      </div>

      <div id="stage2" style="background-color:blue;">
         STAGE - 2
      </div>

      <input type="button" id="driver" value="Load Data" />

   </body>

</html>

Bình luận