ajaxStop(callback) trong jQuery

Định nghĩa ajaxStop(callback) trong jQuery

Phương thức ajaxStop(callback) trong jQuery đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào tất cả AJAX Request đã kết thúc. Đây là một Ajax Event.

Cú pháp ajaxStop(callback) trong jQuery

Sau đây là cú pháp cho ajaxStop(callback) trong jQuery:

$(document).ajaxStop( callback )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức ajaxStop(callback) trong jQuery:

  • callback − Hàm để thực thi.

Ví dụ ajaxStop(callback) trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung HTML sau trong result.html file:

<h1>THIS IS RESULT...</h1>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức ajaxStop(callback) trong jQuery:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>


      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            /* Global variable */
            var count = 0;


            $("#driver").click(function(event){
               $('#stage0').load('../result.html');
            });


            /* Gets called when request starts */
            $(document).ajaxStart(function(){
               count++;
               $("#stage1").html("<h1>Starts, Count :" + count + "</h1>");
            });


            /* Gets called when request is sent */
            $(document).ajaxSend(function(evt, req, set){
               count++;
               $("#stage2").html("<h1>Sends, Count :" + count + "</h1>");
               $("#stage2").append("<h1>URL :" + set.url  + "</h1>");
            });


            /* Gets called when request complete */
            $(document).ajaxComplete(function(event,request,settings){
               count++;
               $("#stage3").html("<h1>Completes, Count :" + count + "</h1>");
            });


            /* Gets called when all requests are ended */
            $(document).ajaxStop(function(event,request,settings){
               count++;
               $("#stage4").html("<h1>Stops, Count :" + count + "</h1>");
            });
         });
      </script>


   </head>


   <body>


      <p>Click on the button to load result.html file:</p>


      <div id="stage0" style="background-color:blue;">
         STAGE - 0
      </div>


      <div id="stage1" style="background-color:blue;">
         STAGE - 1
      </div>


      <div id="stage2" style="background-color:blue;">
         STAGE - 2
      </div>


      <div id="stage3" style="background-color:blue;">
         STAGE - 3
      </div>


      <div id="stage4" style="background-color:blue;">
         STAGE - 4
      </div>


      <input type="button" id="driver" value="Load Data" />


   </body>


</html>

Bình luận