jQuery.get() trong jQuery

Định nghĩa jQuery.get() trong jQuery

Phương thức jQuery.get(url,[data],[callback],[type]) tải dữ liệu từ Server bởi sử dụng một GET HTTP request.

Phương thức jQuery.get(url,[data],[callback],[type]) trả về đối tượng XMLHttpRequest.

Cú pháp jQuery.get() trong jQuery

Sau đây là cú pháp cho jQuery.get(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

$.get( url, [data], [callback], [type] )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.get(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

  • url − Một chuỗi chứa URL để request được gởi tới
  • data: − tham số tùy ý này biểu diễn các cặp key/value mà sẽ được gửi tới server.
  • callback: − tham số tùy ý này biểu diễn một hàm để được thực thi bất cứ khi nào dữ liệu được tải thành công.
  • type: − tham số tùy ý này biểu diễn kiểu dữ liệu để được trả về tới hàm callback: "xml", "html", "script", "json", "jsonp", hoặc "text".

Ví dụ minh họa sử dụng jQuery.get() trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung PHP sau trong result.php file:

<?php
if( $_REQUEST["name"] )
{
   $name = $_REQUEST['name'];
   echo "Welcome ". $name;
}
?>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.get(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>


      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            $("#driver").click(function(event){
               $.get( 
                  "../result.php",
                  { name: "Zara" },
                  function(data) {
                     $('#stage').html(data);
                  }
               );
            });
         });
      </script>


   </head>


   <body>


      <p>Click on the button to load result.html file −</p>


      <span id="stage" style="background-color:#cc0;">
         STAGE
      </span>


      <div><input type="button" id="driver" value="Load Data" /></div>


   </body>


</html>

Bình luận