jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery

Định nghĩa phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery

Phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery sẽ Setup các thiết lập global cho AJAX Request.

Cú pháp jQuery.ajaxSetup(options)

Sau đây là cú pháp cho jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery:

$.ajax( options )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery:

  • options − Một tập hợp các cặp key/value mà định cấu hình Ajax request. Tất cả options là tùy ý.

Bảng dưới liệt kê danh sách các option mà có thể được sử dụng như là các cặp key/value. Ngoại trừ URL, phần còn lại của các tham số là tùy ý

STTOption & Miêu tả
1async

Một Boolean chỉ dẫn có hay không thực thi request một cách không đồng bộ. Giá trị mặc định là true.

2beforeSend

Một hàm callback mà được thực thi trước khi request được gửi.

3complete

Một hàm callback mà được thực thi bất cứ khi nào request kết thúc.

4contentType

Một chuỗi chứa kiểu nội dung MIME để thiết lập cho request. Giá trị mặc định là application/x-www-form-urlencoded.

5data

Một map hoặc chuỗi mà được gửi tới server với request.

6dataFilter

Một hàm để được sử dụng để xử lý dữ liệu phản hồi thô của XMLHttpRequest. Đây là một hàm lọc trước để cải thiện phản hồi (response).

7dataType

Một chuỗi biểu diễn kiểu dữ liệu được mong đợi phản hồi từ server (xml, html, json, hoặc script).

8error

Một hàm callback mà được thực thi nếu request thất bại.

9global

Một Boolean chỉ dẫn có hay không global AJAX Event Handlers sẽ được kích hoạt bởi request này. Giá trị mặc định là true.

10ifModified

Một Boolean chỉ dẫn có hay không server nên kiểm tra có hay không trang được chỉnh sửa trước khi phản hồi cho request.

11jsonp

Override tên hàm callback trong một jsonp request.

12password

Một mật khẩu để được sử dụng trong response tới một yêu cầu truy cập HTTP

13processData

Một Boolean chỉ dẫn có hay không biến đổi dữ liệu đã đệ trình từ một object form thành một query-string form. Giá trị mặc định là true.

14success

Một hàm callback được thực thi nếu request thành công.

15timeout

Số mili giây sau đó request sẽ timeout.

16timeout

Thiết lập một timeout nội bộ (giá trị mili giây) cho request đó.

17type

Một chuỗi định nghĩa phương thức HTTP để sử dụng cho request (GET hoặc POST). Giá trị mặc định là GET.

18url

Một chuỗi chứa URL để request được gửi tới đó.

19username

Một username để được sử dụng trong response tới một yêu cầu truy cập HTTP

20xhr

Hàm Callback để tạo đối tượng XMLHttpRequest. Mặc định là ActiveXObject khi là IE, nếu không là XMLHttpRequest.

Ví dụ minh họa sử dụng jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung HTML sau trong result.html file:

<h1>THIS IS RESULT...</h1>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery. Ở đây chúng ta sử dụng success handler để đặt HTML được trả về:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            $("#driver").click(function(event){
               // Do global setting.
               $.ajaxSetup({
                  url: "../result.html"
               });


               $.ajax( {
                  success:function(data) {
                     $('#stage').html(data);
                  }
               });
            });
         });
      </script>
   </head>
   <body>
      <p>Click on the button to load result.html file:</p>
      <div id="stage" style="background-color:#cc0;">
         STAGE
      </div>
      <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
   </body>
</html>

Bình luận