jQuery.post() trong jQuery

Định nghĩa jQuery.post() trong jQuery

Phương thức jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP POST request.

jQuery.post() trong jQuery trả về đối tượng XMLHttpRequest.

Cú pháp jQuery.post() trong jQuery

Sau đây là cú pháp cho jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

$.post( url, [data], [callback], [type] )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

  • url − Một chuỗi chứa URL để request được gởi tới
  • data: − tham số tùy ý này biểu diễn các cặp key/value hoặc giá trị trả về của hàm .serialize() mà sẽ được gửi tới server.
  • callback: − tham số tùy ý này biểu diễn một hàm để được thực thi bất cứ khi nào dữ liệu được tải thành công.
  • type: − tham số tùy ý này biểu diễn kiểu dữ liệu để được trả về tới hàm callback: "xml", "html", "script", "json", "jsonp", hoặc "text".

Ví dụ minh họa sử dụng phương thức jQuery.post() trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung PHP sau trong result.php file:

<?php
if( $_REQUEST["name"] )
{
   $name = $_REQUEST['name'];
   echo "Welcome ". $name;
}
?>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.post(url,[data],[callback],[type]) trong jQuery:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            $("#driver").click(function(event){
               $.post( 
                  "../result.php",
                  { name: "Zara" },
                  function(data) {
                     $('#stage').html(data);
                  }
               );
            });
         });
      </script>
   </head>
   <body>
      <p>Click on the button to load result.html file −</p>
      <div id="stage" style="background-color:cc0;">
         STAGE
      </div>
      <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
   </body>
</html>

Bình luận