jQuery.getJSON() trong jQuery

Định nghĩa jQuery.getJSON() trong jQuery

Phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery tải dữ liệu JSON bởi sử dụng một HTTP GET Request.

jQuery.getJSON() trong jQuery trả về đối tượng XMLHttpRequest.

Cú pháp Phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback])

Sau đây là cú pháp cho jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery:

$.getJSON( url, [data], [callback] )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery:

  • url − Một chuỗi chứa URL để request được gởi tới
  • data: − tham số tùy ý này biểu diễn các cặp key/value mà sẽ được gửi tới server.
  • callback: − tham số tùy ý này biểu diễn một hàm để được thực thi bất cứ khi nào dữ liệu được tải thành công.

Ví dụ minh họa phương thức jQuery.getJSON() trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung JSON sau trong result.json file:

{
"name": "Zara Ali",
"age" : "67",
"sex": "female"
}

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.getJSON(url,[data],[callback]) trong jQuery:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            $("#driver").click(function(event){
               $.getJSON('../result.json', function(jd) {
                  $('#stage').html('<p> Name: ' + jd.name + '</p>');
                  $('#stage').append('<p>Age : ' + jd.age+ '</p>');
                  $('#stage').append('<p> Sex: ' + jd.sex+ '</p>');
               });
            });
         });
      </script>
   </head>
   <body>
      <p>Click on the button to load result.html file:</p>
      <div id="stage" style="background-color:#cc0;">
         STAGE
      </div>
      <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
   </body>
</html>

Xem thêm tổng hợp jQuery Ajax

Bình luận