ajaxSuccess(callback) trong jQuery

Định nghĩa ajaxSuccess(callback) trong jQuery

Phương thức ajaxSuccess(callback) trong jQuery đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào một AJAX Request kết thúc thành công. Đây là một Ajax Event.

Cú pháp ajaxSuccess(callback) trong jQuery

Sau đây là cú pháp cho ajaxSuccess(callback) trong jQuery:

$(document).ajaxSuccess( callback )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức ajaxSuccess(callback) trong jQuery:

  • callback − Hàm để được thực thi. XMLHttpRequest và các thiết lập để được sử dụng cho request đó được truyền như là các tham số cho hàm này.

Ví dụ minh họa ajaxSuccess(callback) trong jQuery

Giả sử chúng ta có nội dung HTML sau trong result.html file:

<h1>THIS IS RESULT...</h1>

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức ajaxSuccess(callback) trong jQuery:

<html>
   <head>
      <title>The jQuery Example</title>
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>


      <script type="text/javascript" language="javascript">
         $(document).ready(function() {
            /* Global variable */
            var count = 0;


            $("#driver").click(function(event){
               $('#stage0').load('../result.html');
            });


            /* Gets called when request starts */
            $(document).ajaxStart(function(){
               count++;
               $("#stage1").html("<h1>Starts, Count :" + count + "</h1>");
            });


            /* Gets called when request is sent */
            $(document).ajaxSend(function(evt, req, set){
               count++;
               $("#stage2").html("<h1>Sends, Count :" + count + "</h1>");
               $("#stage2").append("<h1>URL :" + set.url  + "</h1>");
            });


            /* Gets called when request completes */
            $(document).ajaxComplete(function(event,request,settings){
               count++;
               $("#stage3").html("<h1>Completes,Count:" + count + "</h1>");
            });


            /* Gets called when request is stopped */
            $(document).ajaxStop(function(event,request,settings){
               count++;
               $("#stage4").html("<h1>Stops, Count :" + count + "</h1>");
            });


            /* Gets called when all request completes successfully */
            $(document).ajaxSuccess(function(event,request,settings){
               count++;
               $("#stage5").html("<h1>Success,Count :" + count + "</h1>");
            });
         });
      </script>


   </head>


   <body>


      <p>Click on the button to load result.html file:</p>


      <div id="stage0" style="background-color:blue;">
         STAGE - 0
      </div>


      <div id="stage1" style="background-color:blue;">
         STAGE - 1
      </div>


      <div id="stage2" style="background-color:blue;">
         STAGE - 2
      </div>


      <div id="stage3" style="background-color:blue;">
         STAGE - 3
      </div>


      <div id="stage4" style="background-color:blue;">
         STAGE - 4
      </div>


      <div id="stage5" style="background-color:blue;">
         STAGE - 5
      </div>


      <input type="button" id="driver" value="Load Data" />


   </body>


</html>

Bình luận