Xóa bảng trong SQLite

Lệnh DROP TABLE trong SQLite được sử dụng để xóa một bảng và tất cả dữ liệu, chỉ mục, trigger, ràng buộc liên kết với bảng đó.

Bạn phải cẩn thận trong khi sử dụng lệnh này, bởi vì một khi một bảng đã bị xóa thì tất cả thông tin có sẵn trong bảng đó sẽ bị mất vĩnh viễn.

Cú pháp cơ bản của lệnh DROP TABLE là như sau. Bạn có thể tùy ý xác định database_name và table_name.

DROP TABLE database_name.table_name;

Ví dụ

Đầu tiên, kiểm tra bảng COMPANY và sau đó chúng ta sẽ xóa nó.

sqlite>.tables
COMPANY       test.COMPANY

Điều này nghĩa là bảng COMPANY là có sẵn trong cơ sở dữ liệu, và chúng ta xóa nó như sau:

sqlite>DROP TABLE COMPANY;
sqlite>

Bây giờ, nếu bạn thử lệnh .tables, thì bạn sẽ không thấy bảng COMPANY nữa.

sqlite>.tables
sqlite>

Ý nghĩa của nó không gì khác ngoài việc bảng của bạn đã được xóa thành công.

Bình luận