Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may là, trong SQLite chúng ta không có lệnh TRUNCATE TABLE, nhưng bạn có thể sử dụng lệnh DELETE để xóa hoàn toàn dữ liệu từ một bảng đang tồn tại. Lời khuyên cho bạn là nên sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa bảng và có thể tái tạo lại một lần nữa.

Cú pháp cơ bản của lệnh DELETE trong SQLite như sau:

sqlite> DELETE FROM table_name;

Cú pháp cơ bản của lệnh DROP TABLE trong SQLite như sau:

sqlite> DROP TABLE table_name;

Nếu bạn sử dụng lệnh DELETE TABLE để xóa toàn bộ bản ghi, bạn cũng nên sử dụng lệnh VACUUM để xóa toàn bộ không gian mà không sử dụng.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ xóa bảng trên.

SQLite> DELETE FROM COMPANY;
SQLite> VACUUM;

Lúc này, nếu bạn sử dụng lệnh SELECT, thì kết quả thu được sẽ không có gì cả.

Bình luận