Tài liệu SQLite tham khảo

Các nguồn sau chứa thông tin hữu ích về SQLite, bạn nên tham khảo chúng để hiểu sâu hơn các vấn đề đã trình bày trong loạt bài này:

  • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
  • SQLite Home Page − Website chính thức về SQLite. Bạn có thể tìm thấy các phiên bản mới nhất, tin tức, và hướng dẫn đầy đủ về SQLite.
  • PHP SQLite3 − Cung cấp chi tiết về PHP hỗ trợ cho SQLite3.
  • SQLite JDBC Driver: − Được phát triển bởi Taro L. Saito, là một thư viện để truy cập và tạo SQLite Database trong Java.

Sách hữu ích về SQLite

  • Using SQLite SQLiteUsing SQLite
  • The Definitive Guide to SQLiteSQLite 3 with PHP Essential Training
  • Sams Teach Yourself SQL in 10 MinutesThe SQL Guide to SQLite

Bình luận