Học SQLite

[Học SQlite cơ bản và nâng cao] SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần Server, không cần cấu hình và nhỏ gọn. SQLite là SQL Database Engine được triển khai phổ biến nhất trên toàn thế giới. SQLite là mã nguồn mở.

Các chương trong loạt bài hướng dẫn này sẽ trình bày các khái niệm từ cơ bản tới nâng cao về SQLite. Các chủ đề được trình bày khoa học, hợp lý, với các ví dụ đa dạng về SQLite, từ đó giúp bạn nhanh chóng quen thuộc với lập trình SQLite.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học SQLite cơ bản và nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về SQLite

 • SQLite là gì
 • Cài đặt SQLite
 • Lệnh trong SQLite
 • Cú pháp SQLite
 • Kiểu dữ liệu trong SQLite
 • Tạo Database trong SQLite
 • ATTACH DATABASE trong SQLite
 • DETACH DATABASE trong SQLite
 • Tạo bảng trong SQLite
 • Xóa bảng trong SQLite
 • Truy vấn INSERT trong SQLite
 • Truy vấn SELECT trong SQLite
 • Toán tử trong SQLite
 • Biểu thức trong SQLite
 • Mệnh đề WHERE trong SQLite
 • Toán tử AND và OR trong SQLite
 • SQLite - Truy vấn Update
 • Truy vấn DELETE trong SQLite
 • Mệnh đề LIKE trong SQLite
 • Mệnh đề GLOB trong SQLite
 • Mệnh đề LIMIT trong SQLite
 • Mệnh đề ORDER BY trong SQLite
 • Mệnh đề GROUP BY trong SQLite
 • Mệnh đề HAVING trong SQLite
 • Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Hoạt động SQLite nâng cao

 • Lệnh PRAGMA trong SQLite
 • SQLite - Ràng buộc (Constraint)
 • Sử dụng JOIN trong SQLite
 • Mệnh đề UNION trong SQLite
 • Giá trị NULL trong SQLite
 • ALIAS trong SQLite
 • Trigger trong SQLite
 • Chỉ mục (Index) trong SQLite
 • Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite
 • Lệnh ALTER TABLE trong SQLite
 • Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite
 • VIEW trong SQLite
 • Transaction trong SQLite
 • Truy vấn con trong SQLite
 • SQLite - Từ khóa Autoincrement
 • INJECTION trong SQLite
 • Từ khóa EXPLAIN trong SQLite
 • VACUUM trong SQLite
 • SQLite - Date & Time
 • Hàm hữu ích trong SQLite

Một số SQLite Interface

 • Sử dụng SQLite với C/C++
 • Sử dụng SQLite với PHP

Tài liệu SQLite tham khảo

 • Tài liệu SQLite tham khảo