Chyển đổi String thành Double trong Java

Miêu tả

Phương thức Double.parseDouble() là phương thức static của lớp Double để chuyển đổi String thành Double.

Cú pháp Chuyển đổi String thành Double trong Java

public static double parseDouble(String s)

Ví dụ

public class HTKQ {
    public static void main(String args[]) {
        String s = "30.3";
        double d = Double.parseDouble("30.3");
        System.out.println("Gia tri cua d la: " +d);
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua d la: 30.3

Bình luận