Inner Class Java

Inner Class là gì?

Inner Class là một khái niệm chỉ về một lớp được khai báo bên trong lớp khác. Chúng ta sử dụng các Inner Class để nhóm các lớp và các Interface có quan hệ với nhau vào một vị trí để tăng tính đọc và tính duy trì.

Inner Class & Chuyển đổi kiểu dữ liệu

MỤC LỤC BÀI HỌC

INNER CLASS TRONG JAVA

CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TRONG JAVA